Säännöt


1. § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on Helsinki. Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistys on Suomen Omakotiliitto ry:n ja sen alueellisen piirijärjestön jäsenyhdistys. Se on suomenkielinen. Kokouksien pöytäkirjakielenä on suomi.

2. § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

- valvoa omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien ja haltijoiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja
- edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä
- vaikuttaa elinympäristön laatuun
- edistää ja kehittää myös luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin
- seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla
- osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa
- valvoo alueensa järjestäytymisen kehittämistyötä
- tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin ja ohjein
- edustaa jäsenkuntaansa
- järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi

- harjoittaa julkaisu- tai kustannustoimintaa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja - järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
- hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita.

3. § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on omakotitalon, paritalon, rivitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun kiinteistön omistaja tai osakkeenomistaja tai henkilö, joka on omakotitoiminnasta kiinnostunut. Yhdistyksessä voi olla jäseninä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia perhejäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta. Varsinaiset jäsenet, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

4. § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden (6) kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

5. § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

6. § Yhdistyksen kokoukset

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti, lehti- ilmoituksella, sähköpostitse tai yhdistyksen internetsivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika, paikka ja sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat. Kutsussa on mainittava ylimääräisessä kokouksessa esille tulevat asiat.

7. § Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin helmi- toukokuussa (kevätkokous) ja syys-joulukuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti jonkin asian käsittelemistä varten.

Äänioikeus kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla. Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Perhejäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

8. § Kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa

- käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat - valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja mahdolliset ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon.

Syyskokouksessa

- vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
- päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista - päätetään hallituksen jäsenmäärästä
- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2) toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi (2) toimintakaudeksi erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton paikallisen piirin ja paikallisjärjestön kokouksiin ja hallitukseen sekä
- valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa sekä
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

9. § Yhdistyksen hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 2-10 varsinaista jäsentä ja 0-10 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenistä puolet kerrallaan on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

10. § Jäsenmaksu

Yhdistys kerää varsinaisilta ja perhejäseniltään vuosittaista jäsenmaksua Yhdistys voi valtuuttaa Suomen Omakotiliiton keräämään yhdistyksen jäsenmaksun ylläpitämänsä jäsenrekisterin kautta. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys kerää kannatusjäseniltään vuosittaista kannatusjäsenmaksua.

Jäsenmaksusta ovat vapaita ne jäsenet, jotka yhdistyksen kokous päättää. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa jäsenmaksusta jäsenenä olevat sotaveteraanit, heidän leskensä, rintamamiestunnuksen omaavat, sairaat, pitkäaikaistyöttömät tai yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneet henkilöt.

11. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Lisäksi sen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

12. § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

13. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

14. § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan Suomen Omakotiliitto ry:lle tai yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, joka määrätään tarkemmin purkautumisesta päättävässä kokouksessa.

15 § Yleisiä säännöksiä

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 13. §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.Sulje esikatselu