Säännöt

Yhdistyksen uudet säännöt alkaen 3.10.2006

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Suomen Omakotiliitto ry:n jäsenyhdistys

2 § Tarkoitus

Yhdistys on alueellinen, puoluepoliittisesti
sitoutumaton omakoti- ja pientaloasukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on valvoa jäseniensä oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, käy neuvotteluja, tekee aloitteita, esityksiä ja anomuksia jäsentensä asioissa toiminta-alueellaan ja sen lähiympäristössä kunnallisille, seudullisille ja valtion viranomaisille, järjestöille ja muille toimi- ja päätöksentekoelimille, pitää niihin muutoinkin yhteyttä sekä toimii vuorovaikutuksen kehittämiseksi niiden ja yhdistyksen välillä. Tavoitteena on, että alueellinen asiantuntemus saa riittävää painoarvoa päätöksenteossa.

Yhdistys ylläpitää ja edistää jäsentensä kiinteistön omistusta ja hallintaa koskevaa asiantuntemusta ja jäsentensä yhteenkuuluvaisuutta, hoitaa tiedotustoimintaa, julkaisee yhdistyksen lehteä, pitää yllä internet-sivuja, järjestää esitelmä-, neuvonta-, koulutus-, keskustelu-, kulttuuri-, huvi- ja virkistystilaisuuksia ja erilaisia yhteismatkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja rahasto-osuuksia, järjestää myyjäisiä ja luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen.

4 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
  

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa tai osakkeenomistajana hallitsee pienkiinteistöä tai osaa siitä, sekä mainitun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa.

6 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen syyskokous määrää vuosijäsenmaksun, joka jäsenen on maksettava yhdistykselle. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

7 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kokonaiselta viimeisimmältä toimikaudelta. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jonka katsoo toimineen yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan, huomattavasti vaikeuttaneen yhdistyksen toimintaa tai joka ei täytä yhdistyslaissa tai näissä säännöissä todettuja jäsenyysehtoja
  

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet. Yhdistyksen kokous on sääntömääräinen tai ylimääräinen kokous. Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, joista kevätkokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua hallituksen määräämänä päivänä. Muut yhdistyksen kokoukset ovat ylimääräisiä kokouksia.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään tammikuussa ennen kevätkokousta ja viimeistään syyskuussa ennen syyskokousta
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
  

Kevätkokouksessa:

1. valitaan kokoukselle toimihenkilöt

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnäolijat, joille kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden

3. hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimikaudelta

5. käsitellään ja vahvistetaan tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen tilikauden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta

6. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta

7. käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet

8. valitaan tarvittaessa edustajat tai ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n piirijärjestön sekä Suomen Omakotiliitto ry:n vuosikokouksiin ja eri toimielimiin seuraavaksi toimintakaudeksi

9. annetaan evästyksiä edustus- ja luottamustehtäviin valituille
10. käsitellään muut kokouskutsussa esille tuleviksi ilmoitetut asiat
  

Syyskokouksessa:

1. valitaan kokoukselle toimihenkilöt

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnäolijat, joille kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden

3. hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi

5. vahvistetaan hallituksen, työvaliokunnan ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja muiden kustannusten korvausperusteet seuraavaksi toimikaudeksi

6. vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu seuraavaksi toimikaudeksi

7. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimikaudeksi

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

9. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle

10. valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä

11. käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet

12. valitaan tarvittaessa edustajat tai ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n piirijärjestön sekä Suomen Omakotiliitto ry:n vuosikokouksiin ja eri toimielimiin seuraavaksi toimintakaudeksi

13. annetaan evästyksiä edustus- ja luottamustehtäviin valituille

14. vahvistetaan mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen tiedoksi saattamistapaa seuraavana vuonna käytetään ja miten muut tiedonannot jäsenille toimitetaan

15. käsitellään muut kokouskutsussa esille tuleviksi ilmoitetut asiat

9 § Edustus ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa mainituista asioista. Päätökset tehdään annetuista äänistä lasketulla on avoin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys, ellei yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä vähintään kymmenesosa (1/10) vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu lippuäänestys arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus Suomen Omakotiliitto ry:n Helsingin piirijärjestön puheenjohtajalla, Suomen Omakotiliitto ry:n hallituksen nimeämällä edustajalla sekä niillä, joille kokous oikeuden antaa
 

10 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai julkaisemalla kutsu tiedotuslehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
  

11 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevien nimet ja tehdyt päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai suullisesti vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta
  

12 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan tarkastuksesta viikkoa ennen kevätkokousta.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
  

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ja siitä johtuvasta varojen käytöstä päättää yhdistyksen kokous, jossa sääntömuutoksen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Muutetut säännöt astuvat voimaan sen jälkeen, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Omakotiliitto ry:lle tai yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.
  

15 § Yleistä

Suomen Omakotiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä jäsenyhdistys ilmoittaa yhdistyksen hallinnossa ja säännöissä tapahtuneista muutoksista liitolle kuukauden kuluessa päätöksestä, noudattaa liiton sääntöjä ja toimintaohjeita elleivät ne ole ristiriidassa yhdistyksen tarkoituksen kanssa ja toimii yhdyselimenä jäsentensä ja liiton välillä. Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia